Böjt

Nem szoktam és nem is szeretek mások által már megírt dolgokat reprodukálni, de nagy meglepetésemre a Wikipédia most kivételesen nagyon jól és teljesen leírja mindazt, amit a böjtről én magam is gondolok, tudok, érzek, tapasztaltam és amire ismét vágyom, ezért kivételt teszek. Böjtölni nem könnyű, de úgy gondolom, ez is csak megszokás, no meg akaraterő kérdése. A vágy pedig, hogy a testet érzékennyé tegyem az éteri, szellemi dolgok felé, elég erősnek tűnik ahhoz, hogy újra kipróbáljam – még ha csak egy szolidabb verzióval is egyelőre, lévén Bence még mamitejen él.

A nagy vallásalapítók hangsúlyozták a böjt fontosságát, amely egy eszköze a világ jobb megértésének, érzékenyebbé tesz Isten teremtményeivel és az embertársainkkal szemben és erősíti az érzékeket. Azt tanították, hogy segítségével közelebb kerülhetünk Istenhez, mivel nemcsak a test, hanem a lélek és a szellem is megtisztul.

A böjt szinte az összes világvallás szerves részét képezi. Buddha, Mohamed és Jézus küldetésére hosszú böjttel készült fel. Zarathustra, Konfuciusz, Mahávíra szintén böjtölt. Mózes 40 napi teljes böjt után kapta kézhez a Tízparancsolatot. Jézus Krisztus szintén 40 napig böjtölt a sivatagban, mielőtt megkezdte volna tanítói szolgálatát. Keresztelő János, akit Jézus a korának legnagyobb (szent) embereként nevez, gyakran böjtölt. Az Ószövetségben a böjt – a gyász kifejezésén túl – a bűnbánat és a megtérés egyik legőszintébb formája, amely alázatra nevel és felébreszti bennünk annak tudatát, hogy nem közeledhetünk Istenhez gőgös büszkeséggel. Jósafát király Júda egész népére böjtben való megalázkodást és imádkozást hirdetett és Isten megszabadította őket az ellenségtől. Azáltal hogy emberek megalázták magukat Isten előtt böjtölésben és imában, Ninive városa is a megmenekülését köszönhette, akárcsak a zsidók a megmenekülésüket Eszter királyné idejében.

A Biblia tanítása szerint a böjtölés erőteljessé teszi az imádságot. A böjtben éberek leszünk és nyitottak a lelki valóság iránt, nyitottak Isten előtt, Isten lelke számára. Teli gyomorral önelégült jelleget ölthet az imádság. Istennek üres edényekre van szüksége – nem pedig olyanokra, akik már annyira elteltek önmaguktól, hogy Ő már nem tudja a saját lényét kiárasztani rajtuk keresztül.

Ésaiás próféta és Jézus ugyanakkor arról szól, hogy önmagában az ételek megvonása, a (mózesi hagyományok óta tartott) böjt csak formális marad és Istennél visszatetsző, ha az nem társul önvizsgálattal és megtéréssel. A testi böjtnek a szellemi böjttel kell együtt járnia, azaz a gonosz és rossz gondolatoktól és tettektől való tartózkodással.

Az ima és a böjt szorosan összekapcsolódott az Újszövetségben is a hívők életében. Jézus kiemelte, hogy mind a kettőre szükség van a gonosz elleni küzdelemben: “Ez a fajta (démon) semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal és böjtöléssel”.

A hegyi beszédben Jézus a sajátos feladatok közt említi az adakozást, az imádkozást, a megbocsátást és a böjtölést. Amikor ezek helyes gyakorlata jelen van az egyén életében Isten nem késlekedik a megjutalmazással.

Pál apostol figyelmeztette a hívőket a böjtölés és imádkozás fontosságára és az összetartásra, hogy ellen tudjanak állni a Sátán kísértéseinek.

Az első keresztények heti két nap böjtölést tartottak, amely szokást a zsidóságtól vették át, de hogy azoktól eltérjenek, hétfő és csütörtök helyett leginkább szerdán és pénteken böjtöltek. Ezeken a napokon még éberebben irányították életüket Isten felé.

A sivatagi atyák (az egyiptomi őskeresztény szerzetesek) naponta csak egyszer étkeztek. Úgy mondták, hogy “aki szüntelenül megtölti a hasát étellel és itallal, az elhanyagolja az imádságot és nem tud hadat viselni a gondolatai ellen. Az éhezés és a virrasztás megtisztítja a szívet a rossz gondolatoktól, a testet a betegség támadásaitól, hogy a Szentlélek lakhelyévé tegye.”

Gyakori volt köztük a több napos böjtölés is. Kezdetben a leggyakoribb szokás a minden másnap az ételektől való teljes tartózkodás volt. Később az a gyakorlat alakult ki, hogy jobb mindennap enni egy keveset mértékletesen, mint kétnaponta többet. Ahogy mondták: “Ha valaki egyszer eszik naponta, az szerzetes; ha kétszer, az testi ember, ha háromszor, az állat.”

Tertullianus korai egyházíró úgy ír a böjtről, mint amely közel visz bennünket Istenhez és hozzásegít, hogy tisztábban lássuk Istent és az Ő titkait, lehetővé teszi a vele való bizalmas viszony kiépítését.

A Didakhé felszólította a keresztényeket, hogy keresztség előtt egy vagy két napot böjtöljenek.

A másokra rákényszerített böjtölést a középkori katolikus egyház büntetésként is alkalmazta. Míg néhány egyházi vezető, így pl. a későbbiekben II. János Pál pápa önként böjtölt Isten elsőségének kifejezéseként és a tökéletesedés eszközeként.

Ma a különféle keresztény felekezetek változó szigorral tartanak böjtöt, de leginkább csak részleges böjtöt, vagyis egyfajta diétát; például tartózkodnak húsok és tejtermékek fogyasztásától, illetve naponta csak egyetlen alkalommal étkeznek.

A keleti egyházban igen ősi hagyománya van a nagyheti böjtnek, amikor Nagycsütörtöktől a Húsvétra virradó éjszakáig nem ettek. Ma a böjti fegyelem a hústól való megtartóztatásra terjed csak ki a nagyböjt minden szerdáján és péntekjén. A római katolikusok a húsvét előtti negyven napos Nagyböjt első (Hamvazószerda) és utolsó előtti (Nagypéntek) napján csak háromszor esznek, és nem esznek húst, és ez időszak péntekjein is tartózkodnak a hústól.

A mormonok minden hónap első vasárnapján nem esznek spirituális és jótékonysági okokból. Azt a pénzt, amit ételre költöttek volna ezen időszak alatt, a szegények és szűkölködők megsegítésére ajánlják fel. Az észak-amerikai amisok évi több böjtnapot tartanak.

A böjt az iszlám öt pillérének egyike. A ramadán folyamán tartott böjt a legismertebb ilyen gyakorlat, amely a megtisztulás, az önfegyelem és az imádság hónapja. Mára viszont a ramadán a legtöbb helyen egy hónapos hatalmas éjszakai lakomává alakult át, ily módon megkérdőjelezhető a szerepe.

A judaizmus követői évente több böjtnapot tartanak, a gyász és a bűnbánat napjain, ezek közül a legismertebb a Jóm kippur, vagyis az engesztelés napja.

A hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus, a dzsainizmus, a bahá’í és más vallások követői is tartanak böjti napokat illetve rövidebb-hosszabb böjtöket. Buddha idejében a böjt a szerzetesi élethez tartozott ugyanúgy, mint a napi egyszeri étkezés. Napjainkban a buddhista szerzetesek és apácák a vinaja szabályok szerint a déli ebéd után a következő nap reggelig nem étkeznek. A hindu életviteli előírások a hold ciklusához és a vallási ünnepekhez igazított szigorú böjtrendet tartalmaznak. India vallásos aszkétáit, a szádhukat a gyakori böjt jellemzi.

Az esszénus tanok követői rendszeresen böjtölnek. Az Esszénus Béke Evangélium első könyve Jézus szavaival teljes kötetet szentel a böjtnek és táplálkozásnak: “Ha azt akarjátok, hogy belétek hatolhasson Isten eleven igéje és hatalma, akkor ne piszkítsátok be a testeteket és lelketeket; mert testetek a lélek temploma és a lélek Isten temploma… Újítsátok meg magatokat és böjtöljetek! Mert bizony mondom nektek, hogy Sátánt és az ő gyötréseit csak böjttel és imával űzhetitek ki…”

Az ókori görög filozófiai iskolák elsősorban a szellem megtisztulását várták a böjttől. Püthagorasz – akit követői, a püthagoreusok már életében félistenként tiszteltek – 40 napos böjtöt követelt meg a tanítványaitól, mielőtt beavatta őket okkult filozófiai tanításaiba. Azt tartotta hogy csak az ilyen hosszú böjt képes tanítványai agyát annyira megtisztítani, hogy azok képesek legyenek befogadni az élet titkairól szóló tanításait. Platón, Arisztotelész és Szókratész is böjtöltek egy magasabb szellemi és fizikai teljesítmény elérése érdekében.

Az ókori árják heti egy napot böjtöltek, az ősi mongolok minden tizedik nap. A perzsa Mithrász-kultuszban a misztériumba beavatott hívőknek hosszú böjtölésen kellett átesniük. Az ókori görögök és rómaiak az isteni titkok felismerését remélték a böjttől. A misztériumvallások és jóshelyek papjainak böjtölniük kellett hogy megtudakolják az istenek az emberek számára adott utasításait. A böjt által arra törekedtek, hogy elérjék a megtisztulást, az istenihez való hasonulást és vele való egyesülést.

A japánok, akik jellemzően vegetáriánusok voltak, hittek a böjt hatalmas erejében és különleges templomokban heteken át koplaltak. Narita templomában a résztvevők 1-5 hétig böjtöltek.
Uszui Mikao japán szerzetes több hét böjt és meditáció után fejlesztette ki a reiki gyakorlatát.

A buddhista Bódhidharma szintén hosszú időn át meditált és böjtölt, mielőtt létrehozta a buddhizmus zen ágát illetve kidolgozta a saolin kungfu alapjait.

Aurelianus római császár “ha megbetegedett, soha nem hívatott orvost, hanem maga gyógyította magát, többnyire böjtöléssel”.

Az indiai jógik és az amerikai indiánok is böjtöltek a testük feletti uralom eléréséért és hogy szellemük és lelkük megvilágosodjon. Az indián törzsek sámánjainak böjtölniük kellett, hogy kapcsolatba tudjanak lépni a természetfeletti hatalmakkal. Sok amerikai indián csoportnál, így a kikapu törzsnél is jellemzően csak azután lehetett valaki szellemi vezető, hogy a vadonba elvonulva hosszabb ideig böjtölt. A megvilágosodás a böjt idején jött el látomások vagy valamilyen más élmény által, és ekkor vált az egyén alkalmassá a szellemi vezető szerepére.

Az ősi druidáknál a böjt szintén a beavatás része volt. A dél-afrikai zuluk úgy tartják, hogy csak a böjt során “látják meg a titkos dolgokat”. Az ausztrál őslakók varázslói hosszú böjtöket tartanak hogy mágikus hatalmakat idézzenek meg. A böjtöt a nyugati világ médiumai is alkalmazzák a spirituális erő növelése céljából.

A misztikus Saint-Germain grófról feljegyezték, hogy igen keveset evett és időnként több hétig böjtölt.

Mahátma Gandhi a politikai indítékok mellett az önmegtisztulás útjaként is alkalmazta a böjtöt. Mint írta, “a böjti időszakok részei a lényemnek. Éppoly kevéssé tudok lemondani róluk, mint a látásomról. Ami a látást jelenti a külvilág számára, az a böjt belső világunk számára.” Az indiai jógi és guru, Szvámi Mahesvaránanda számára, mestere böjtöt, meditációt és jógagyakorlatokat írt elő, hogy elméje mélyebb rétegeibe hatoljon és elérje az önmegvalósítás állapotát. Ammá Máta Amritánandamaji indiai spirituális vezető köre a szellemi és testi megtisztulásért ajánlja a böjtöt.

A böjt célja az, hogy – a belső pihenésen át – a szervezetet hozzásegítse, hogy az gyógyítsa, méregtelenítse és újítsa meg önmagát. Az eddig rendszeresen magunkba tömött ételek feldolgozására lekötött energia felszabadul és a szervezet belső gyógyító ereje most teljes erőbedobással próbál szabadulni az évek során lerakódott káros anyagoktól és mérgektől. Kidob mindent (a beleken, veséken, tüdőn és bőrön át), ami zavarja és megbetegíti. Addig nem pihen ez a kitessékelő erő, amíg munkájában táplálkozással nem akadályozzák. A belső orvos hatalmas előnye bármilyen külsővel szemben, hogy soha nem hibázik, megfelelő időben és sorrendben tér rá a testben és a lélekben lévő lerakódásokra és csomókra, mivel úgy ismer bennünket, mint saját mély lényünk részét, jobban, mint ahogy mi tudatosan ismerjük magunkat. Leépíti a halott és a beteg sejteket, hogy majd a helyes táplálkozás során ezek helyébe új és fiatal sejtek lépjenek. Egy valóságos forradalmi állapot zajlik le a szervezetben. Először a test, majd a lélek és a gondolatok is mélyreható változáson és tisztuláson mennek keresztül. A böjtölés nem csak a test kezelése, hanem egyfajta pszichoterápia is.

Aki böjtölni kezd, először is létének sérültségét tapasztalja meg, érzi a kellemetlenségeket, a testi és lelki melléktüneteket. Átmenetileg a böjtölő meglehetősen szerencsétlennek és megviseltnek is érezheti magát, de aki nem riad vissza ezektől a kezdeti tapasztalatoktól, idővel egyre több boldogító oldalát élheti meg a böjtnek. Amint a test kitisztul a böjt után, a koncentrálóképesség és a memória egyre inkább javulni kezd. Testünket az agy köti össze a lélekkel, és amikor az agysejtek megszabadulnak a mérgező anyagoktól, mi is megszabadulunk az idegeskedéstől, a szorongástól, a félelemtől. Szellemünk tiszta és szabad, gondolkodásunk logikus lesz. Éleslátásunk, realitásérzékünk megnő, ezáltal sokkal jobban átlátjuk a problémákat, és hamarabb megoldást is találunk rájuk. Érzékszerveink élesebbé válnak és a testünk rugalmasabb és energikusabb lesz. A valódi böjt pozitívan hat mind a testre, mind a lélekre és hozzásegít egy magasabb rendű léthez. Felébreszti a bennünk szunnyadó képességeket, kreatívabbá és frissebbé tesz. Megvalósítja azt, amit az ókori görögök úgy fogalmaztak, hogy ép testben ép lélek.

A böjt a test megtisztulásán át dimenziókat nyit meg a szellem és a lélek felé. Három nagy ajándékkal jutalmaz, testi, szellemi és lelki megtisztulással, amelyből csodás életerőt és egészséget meríthetünk. A rendszeres böjt és a természetes, megfelelő életmód segítségével megtaláljuk lelki egyensúlyunkat, ami a modern élet legnagyobb adománya. Agyunk olyan lesz mint egy szivacs, ami minden új tényt és tudást magába tud szívni. A legfontosabb ajándék pedig, hogy olyan belső békességet és lelki nyugalmat kapunk, ami életünket fantasztikus élménnyé varázsolja.

Csak az böjtöljön hosszabb ideig, akinek a teste már hozzászokott a böjthöz. A hosszú böjtök nem kezdőknek valók. A böjtkúra olyan mély hatású gyógymód, amely alapos ismeretet és tudást igényel. A tudatlan vagy felelőtlen koplalás súlyos következményekkel is járhat. Aki beteg, annak csak orvosi felügyelet alatt ajánlott a böjtölés vagy böjtben jártas orvossal való konzultáció után. (x)

Mindezek alátámasztására közölnék egy személyes tapasztalatot is. Forráshivatkozást itt is adok, mégis azért közölném is az egészet, mert sokszor botlok olyan írásba, ahol a hivatkozott lap már nem található, ezt pedig szeretném elkerülni. Az írás jellegéből adódóan pedig nem tudok összefoglalót közölni belőle, nem lenne értelme, szóval jöjjön nagyjából egyben az egész (x):

Most pedig elmondom, amit a böjttel kapcsolatban tudok. Mindezeket saját „káromon” megtapasztaltam. Mintegy 7 évig, (44-51 évesen) évente kétszer, 40 napos böjtöt tartottam, mindig Karácsonyt és Húsvétot megelőzően. Nem ajánlom ezt a módszert, csak gondos előkészítés után, szellemi vezetőnkkel megbeszélve! Nők havi vérzése nem jelent akadályt, de úgy válasszuk meg a böjt idejét, hogy lehetőleg csak egy ilyen időszak essen bele.

Tudnunk kell, hogy mindenkinek, -aki sikeres böjtről számol be-, HIT-e van, még akkor is, ha erről a böjt kapcsán nem tesz említést.

Elhatározásunk induljon azzal, hogy tudatosítsuk, fogalmazzuk meg, és ha lehet, írjuk le, miért tartunk böjtöt. Az fog megvalósulni, amit itt elhatározunk. Ezt a programozást mindig előre el kell végezni.

SOHA NE csináljunk fogyás, test csinosítás érdekében böjtöt!

Ezt követően (órára pontosan) jelöljük ki időben a böjt határait, és testünk állapotát is figyelembe véve határozzuk meg, mit és mennyit fogunk magunkhoz venni ez idő alatt. Tulajdon képpen ilyenkor még BÁRMIT kijelölhetünk, de azt azután minden körülmények között BE KELL TARTANUNK!

Ha mindezzel megvagyunk, akkor meditációbankérjünk útmutatást Felsőbb Énünktől, Égi Vezetőinktől.

Tanácsaikat megfogadva, változtassunk belátásunk szerint, majd IMÁBAN KÉRÜNK ÁLDÁST, ERŐT, és TÁMOGATÁST Gondviselőnktől, NagyBoldogAsszonytól, Krisztustól, vagy akitől szoktunk.

Most már nekifoghatunk. Előkészítésként egy-két napot a böjt előtt tatsunk lé-diétát, és lehetőleg csináljunk tisztító beöntéseket (a tisztító beöntés nem magas-beöntés!). Az így előkészített böjt alkalmával nem kell külön vitaminokat szednünk, és nem kell aggódnunk semmiért, MINDEN HITÜNK SZERINT fog történni!

Ha valakiben még mindig FÉLELEM van, NE FOGJON HOZZÁ!

Az itt leírt böjt a leghosszabb, és legnehezebb, ennek során minden megtörténik, ami csak böjttel megélhető, megtapasztalható. Ezért írom EZT le. Jellemzően 1-2-3 napos böjtöket csinálunk a mindennapi életben, hetente, vagy ritkábban. Természetesen ebben is a tapasztalat sokat segít, – mint mindenben. Ebben a böjtben kizárólag tiszta forrásvíz ivása volt megengedett. 20-25 kg fogyást mértem.

1.-3. nap: Fokozódó éhség-érzet, ami a 3. napra eléri csúcspontját. Utána, mintha elvágták volna. Aki korábban rendszeresen kávézott, teázott, számíthat tarkótáji fejfájásra, ami szintén 3. nap tetőzik, majd elköszön, felhagy gyötrésünkkel.

4.-7. nap: Nem tudunk mit kezdeni rengeteg felszabadult időnkkel. Jelentkeznek a fizikai és szellemi meglassulás, fáradtság tünetei. Mindennapi ritmusunkon NE változtassunk! Mindent ugyan úgy végezhetünk, mint azelőtt, legfeljebb nehéz fizikai munkából vagyunk felmentve. Rossz szájíz jelenik meg,  a nyelv vastag fehéres lepedékkel bevont. Ezt le kell kaparni, kiköpni, szájunkat gyakran öblíteni, kiköpve a vizet. Ne nyeljük le, mert mindez a méregtelenítés része. Már a 3. napon kezdjük el a reggel és este alkalmazott beöntéseket legalább a 7. napig. Naponta zuhany, vagy fürdés kifejezetten jól fog esni.

8.-14. nap: Az evést, mint olyat kiiktattuk az életünkből, meglepetve fogjuk tapasztalni, hogy egyáltalán nem hiányzik. Sőt, azon is csodálkozhatunk, hogy az sem zavar, ha jelenlétünkben mások jóízűen falatoznak! Ezen szakasz végére szellemileg és fizikailag sokkal frissebbek leszünk, mint valaha. A beöntéseket ne hagyjuk abba, jóllehet most már bélsárral nem találkozunk, azonban egy sűrű, fekete, szurok-szerű tapadós kenőcs ürül, ami tömény méreg sejtjeinkből. Ez annak a jele, hogy emésztő rendszerünk egészének működése megfordult. Mostantól nem felszívó szerepet tölt be, hanem éppen fordítva, – kiválaszt. Ez a „szurok” megjelenésének oka. Átmeneti fejfájást, rosszullétet, fáradtságot, ingerültséget, levertséget észlelünk ilyenkor. A visszaesést türelmesen át kell vészelnünk. Nincs semmi baj, a beöntésekkel tudjuk a helyzetet uralni. Vizeletünk jóval kevesebb, és barnasör színű. Most zajlik az igazi sejtszintű méregtelenítés.

15.- 21. nap: A beöntésekkel lassan teljesen tiszta vizet kapunk vissza. Szervezetünk a végbélből sok vizet felvesz, ezért ne lepődjünk meg, ha napi egy liternél nem iszunk többet. Most már nincs rossz szájíz, nyelv-lepedék, méregtelenítésünk lassan a végére ér. Ennek megfelelően fiatalos virgoncságot tapasztalunk minden tekintetben. Kedvünk is kicsattanó. Fizikai teljesítményünk soha nem látott mértékben nő. Ez szellemiekre is áll. Szexusunkra is, de böjt alatt tilos a nemi érintkezés!

22.-28. nap: Napi egy beöntést még célszerű meghagyni, nem annyira a mérgek, mint inkább a víz-bevitel miatt, mert ekkorra már nehezünkre esik a vízivás. Megjelenik érzékszerveink felfokozott működésének csodás élménye. Javul látásunk,- akár 2-3 dioptriát! Szaglásunk olyan lesz, mint a vadászkutyáké: előttünk elhaladt személyek, tárgyak szagnyomát követhetjük a levegőben hagyott csík alapján! Figyeljünk veseműködésünkre. Ha a vizelet megszűnik, vesénk tája fájni kezd, azonnal szakítsuk meg a böjtöt. Ez azonban előkészületi hibára utal.Valamit nem vettünk figyelembe!

29.-40. nap: Ezen utolsó szakaszban beáll az az állapot, amit csak a kábítószeresek élnek meg.Folyamatos, állandó eufória.A teljes megelégedettség, boldogság, tökéletesség és jólét testi, lelki, és szellemi állapota. Megjelennek extraszenz képességeink. Auránk hatalmas, ragyog. Dühödt kutyákat képesek leszünk megszelidíteni akaratunkkal. Érzékeljük a körülöttünk levők érzéseit, gondolatait, vagy bárkiét bárhol, ha összpontosítunk az illetőre. Megjelenhetnek médiumi képességeink: hallunk, látunk, vagy érzékelünk szellemi létezőket a túlsó dimenzióból. Ekkor azt fogjuk gondolni, akár így is maradhatunk, folytassuk a böjtöt végtelenségig, vagy akármeddig…

NE TEGYÜK! Induláskor „szerződtünk” segítőinkkel. Tartsuk be! Nehezünkre fog esni, tudom.

41. nap: Befejeztük a böjtöt. Pontosan. Imával és meditációval köszönjük meg mindenkinek a segítséget, védelmet, áldást.

SIKERÜLT! Többé már nem leszünk az az ember, aki voltunk! ( Ennek következményeit itt most nem fejtem ki! A változást nem mindenki éli meg könnyen.) Megtapasztaltuk önnön határainkat testi, lelki és szellemi szinten. Most már van összehasonlításunk.

Ennek ellenére most jön a böjt legnehezebb része: a böjt levezetése! A szó legvalóságosabb értelmében halálos lehet az ilyen böjt, ha hirtelen megtörik. Ezen a napon egy jó disznótoros, vagy töltött káposzta garantáltan végez velünk.

Az esszénus szabályok szerint a böjt levezetése ugyan annyi nap, ahány napig az tartott. Legfeljebb -dupla ütemben- a fele. A táplálkozás visszaépítése -friss gyümölcs-zöldség levekkel- sokkal problémásabb lesz, mint maga a böjt volt. Honnan szerzek bio-gyümölcsöt, zöldséget? Otthonra kell centrifuga… Sok idő, macera, amitől már annyira távol voltunk! Egy hétig szilárd étel kizárt. Utána is csak nyers-, bio-, zöldség délután, gyümölcs délelőtt. Gabona szemeket lehet nyersen, egészben is rágcsálni (akinek van hozzá jó foga), nagyon jó! Második hét után levesek, szószok, apró adagokban, naponta 8x, ahogy szervezetünk engedi. Húst nem javaslok, -még egy hónapig,- legfeljebb tej és tojás lehet étrendünk része.

Ne együnk semmit, ami „megfog”, azaz lassítja a bélműködést. Csokoládé, kakaó, banán, hús. Ne együnk „k”-val kezdődő zöldségeket, (karalábé, kelkáposzta,) valamint babot, lencsét, borsót sem, mert felfúj.

Fokozott szerepet kap a kenyér minden fajtája. Fedezzük fel a jó kenyereket! Felfokozott ízérzékünk segít majd felfedezni az ételeket, amiket eddig egészen másként ismertünk! Sok étel lesz, amit eztán már nem fogunk megenni! Ahogy ez a fokozott ízérzés eltűnik, kitűnő szaglásunkkal egyetemben, tudni fogjuk, hogy lassan szervezetünk visszaállt, s ezzel együtt elvesztjük különleges érzékelési képességeinket is . VAGY NEM! …. De ez már egy másik fejezet! (x)

Van egy másik oldal is, amelyik a hosszabb és alapos tisztító böjttel foglalkozik. Ezt nem tudom közölni itt, mert zárt oldal, de regisztráció után elérhető, az alábbi tartalommal:

Itt pedig a részletes tapasztalatokat is utol lehet érni.

Biztosan őrültnek tűnök, de alig várom már, hogy kipróbálhassam a fentieket. Ha ez megtörténik, beszámolok az élményről.

Advertisements

2 thoughts on “Böjt

  1. Kedves Anett!
    A 40 napos forrásvíz böjtöt kiegészíteném. Alacsony vérnyomásúak számára lidércnyomás attól a perctől kezdve, hogy lelassul a vérkeringés. Illetve, a forrás nagyságrendben pontosan említi a súlycsökkenést. A 21. napig 12-14 kg-ot fogytam. Ha nincs 20-25 kg súlyfelesleg vkin, valamint nem magas legalább egy kicsit általánosságban a vérnyomása, szédelgés lesz a folyamatból. Tényszerűen: lefogytam a 21. napig 48kg-ra és még hátra volt -12-14kg, azaz a végeredmény 34kg!!! és még el sem kezdődött a visszatáplálás! Valódi gondolkodási folyamatot kell végrehajtani. Magas vérnyomású, jelentős túlsúllyal rendelkező személyek számára igazi felüdülés lehet végigmenni ezen az úton. Máskülönben egy csontra lesoványodott kriptaarc néz majd vissza a tükörből minden családtag legnagyobb rémületére. Buddha bölcsessége kísérjen el ezen az úton, aki a folyón átkelve eszmélt rá, mekkorát tévedett teste sanyargatásával kapcsolatban. Ép testben ép lélek. Önmagunk megalkotásának feltétele, hogy a bárányra és a farkasra is ugyanolyan gondossággal vigyázunk…

    • Így van, ésszel kell csinálnia annak, aki belefog. Azt gondolom, talán az arányok azért változnak, nem mindenkinél lenne ekkora a súlyveszteség (+, -). Az említett 40 napos böjtnél a forrásban olvasható is, hogy EGYÁLTALÁN NEM VALÓ MINDENKINEK, mert felkészületlenül többet ártunk, mint használunk magunknak.

Itt hozzászólhatsz:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s